गुरुवार, 21 जुलाई 2011

बदली


                      

                           fgyksjs ys jgh gS vaxM+kbZ;k¡ cnyh lh ]
                           vkt cjlsaxs vjek¡ reke ue vka[kksa lsA

                                  I;klh Fkh vc ryd lkalsa lkou dh]
                                  rj gksxk vUrj Hkh fi?kyh gqbZ lkalksa lsA
                          
                           Nk x;s rwe gEk ,d&esd Nk¡;k gks]
                           Hkhx dj fupksM+saxs] vk¡py Nqih pqujh lsA

                                  psgjk Hkhx dj vkSj Hkh u'kk nsxk]
                                  cgdsaxs] ge ih dj bu u'khyh vka[kksa lsA

2 टिप्‍पणियां: