गुरुवार, 21 जुलाई 2011

पंखुडिया


                          
                           ia[kqfM+;ksa dks rks vkd"kZd gksuk gh gksrk gS]
                           csne] csuwj ia[kqfM+;k mrkj nh tkrh gSA
                           Qwyksa dks ftlus fn;k uwj vc rd]
                           mldh ugha dksbZ vc vkSj njdkj
                           Qwy D;k ugha tkurk dh mrjsxh
                           ekndrk] tks Fkh vc rd ia[kqfM+;ksa lsA
                           dksbZ ifjank ugha QVdsxk ikl
                           u dksbZ delhu m¡xfy;k lgyk,sxh
                           fyIkVs gq, dkaVksa ls Hkh cfr;k,xhA
                           dkaVksa ds lkalksa ls lV dj lgeh
                           ij eqLdqjkrh bu ia[kqfM+;ks dk dqlwj \
                           os lw[k xbZ vc ugha muesa jl
                           os jhr xbZ] mUgksaus m<+sy nh iwjh ekndrk
                           vc ugha muesa 'ks"k dkseyrk
                           ij dkaVksa ds eqdkfcy ugha gS osa
                           tks fu"Bqj gksdj Hkh vM+saxh
                           os dqEgyk dj fc[kj tkus dks
                            fu;r ekurh gS] JS"B tkurh gSA
                           esjh ek¡ dgrh gS fd lgus esa
                           vf/kd 'kfDr pkfg;sA
                           tc rd Fkk] fn;k gS loZLo
                           ek¡ us] L=h us] izd`fr us] ia[kqfM+;ks us
                           lg dj Hkh fueZe dkaVksa dk lkfeI;]
                           ij vc rks fc[kjus ns lqdwu ls
                           D;ksa fd os ugha pkgrh] dkaVksa
                           dh rjg cl cus jguk
                           pkgs os gks xbZ gks fujl fu%'ks"kA

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें